ขอความร่วมมืองดจัดรายการนำเที่ยวไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอความร่วมมืองดจัดรายการนำเที่ยวไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง      ขอความร่วมมืองดจัดรายการนำเที่ยวไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย     จดหมายขอความร่วมมือจากกรมการท่องเที่ยว

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่หลายประเทศและหลายภูมิภาค และได้มีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่ พ.ศ.2558 และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในหลายประเทศนั้น

ปัจจุบัน สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ได้รับแจ้งว่ามีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวบางรายยังคงขายรายการนำเที่ยวไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งยังจัดรายการนำเที่ยวในลักษณะขายต่ำกว่าราคาทุน (โปรไฟไหม้) เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ในสภาวการณ์เช่นนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ป้องกัน และลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว รวมถึง เพื่อความปลอดภัยของคนในชาติ ทางสมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิก ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวทุกท่านงดจัดรายการนำเที่ยวไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกกรณี จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงสาธารณสุข

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการนี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Comments

comments