ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรียน ท่านสมาชิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ.2563

ด้วยประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำ พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบนี้

ในการนี้ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอส่งประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ดังกล่าว มายังผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้ได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการกำหนดอัตราค่าบริการขั้นต่ำในการให้บริการนำเที่ยว ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย อนึ่ง ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวพึงระมัดระวังไม่ปฏิบัติ อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าว

สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกทราบ เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อรายการนำเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Comments

comments