ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาพิเศษ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาพิเศษ

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย     แบบฟอร์มรายละเอียดสินค้าและบริการท่องเที่ยวท่องเที่ยวราคาพิเศษ

 

ด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน ภายใต้ปัจจัยลบที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลกระทบกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยหลายปัจจัย เช่น ค่าเงินบาทแข็ง สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ระบาดในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เป็นต้น จึงทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเกิดการชะลอตัวและอยู่ในสภาวะซบเซา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงมีกำหนดมาตรการกระตุ้นตลาดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยภายใต้แคมเปญ ไทยเที่ยวไทยและมาตรการ ซ่อมสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย โดยการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา CSR และ Outing ภายในประเทศ

 

ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มาตรการฯดังกล่าวมายังท่านสมาชิกทราบ ในการเสนอขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวราคาพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tourismthailand.org/tourismdepartmentstore เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวและชักชวนให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เกิดความสนใจจัดสัมมนา ดูงานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม(ตามไฟล์แนบ)ให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ttakinnari@gmail.com กองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments