รายงานความคืบหน้ามาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ การคืนเงินหลักประกันตามร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > รายงานความคืบหน้ามาตรการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ การคืนเงินหลักประกันตามร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563

เรียน     ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย       เอกสารช่องทางการติดต่อและยื่นเอกสารการคืนเงินหลักประกันกฎกระทรวง  กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2563
1) 
เอกสารขอคืนเงินหลักประกัน กรณีเงินสด    2) เอกสารขอคืนเงินหลักประกัน กรณีหนังสือค้ำประกัน
3) จดหมายจากกรมการท่องเที่ยว    4)จดหมาย การขอคืนเงินหลักประกัน

สืบเนื่องจาก  สมาคมฯได้เป็นหน่วยงานเอกชนส่วนหนึ่งร่วมนำเสนอแนวทางแก้ ปัญหาต่อภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ถึงเรื่องการคืนเงินค้ำประกันให้แก่บริษัทสมาชิก  ตามที่เคยเรียนท่านสมาชิกทราบแล้วนั้น

 

บัดนี้  กรมการท่องเที่ยวได้ขอความร่วมมือจากสมาคมฯประชาสัมพันธ์ยังท่านสมาชิกสามารถแจ้งขอรับคืนเงินหรือลดภาระหลักประกันตามหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ที่ได้วางไว้เกินกว่าจำนวนที่กำหนดในร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  โดยท่านสมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม    ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th

Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments