ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News

STATISTICS TOURISTS ARRIVING OF 10 October 2014

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

บ.บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จัดบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and …

(09 ต.ค. 2557) ประกาศวัดพระเชตุพน เรื่องการปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม

(03 ต.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ (Meeting about marketing and expan

(24 ก.ย. 2557) ATTA will conduct the meeting for the month of September 2014 on Thursday 25 SEptember 2014 at Anoma

(12 ก.ย. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND AS OF 10 September 2014

(27 ส.ค. 2557) รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08

(26 ส.ค. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND AS OF 20 August 2014

(25 ส.ค. 2557) ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

(15 ส.ค. 2557) ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเ

(14 ส.ค. 2557) ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET

(08 ส.ค. 2557) Participation in the sales promotion in China

(08 ส.ค. 2557) ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ”

(06 ส.ค. 2557) ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดทางร่า

(02 ส.ค. 2557) UPDATE!! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

(01 ส.ค. 2557) “โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Thailand Travel Shield)

(31 ก.ค. 2557) พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….

(31 ก.ค. 2557) ระเบียบวาระประชุมสมาชิกสัญจร กรกฎาคม 2557 (1-3 ส.ค.57) และ รายงานประชุมสมาชิก เดือน มิถุนายน 2557

(29 ก.ค. 2557) การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

1 20 21 22 23 24 27