Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
(25 ส.ค. 2557) ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

(15 ส.ค. 2557) ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเ

(14 ส.ค. 2557) ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET

(08 ส.ค. 2557) Participation in the sales promotion in China

(08 ส.ค. 2557) ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ”

(06 ส.ค. 2557) ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดทางร่า

(02 ส.ค. 2557) UPDATE!! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

(01 ส.ค. 2557) “โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Thailand Travel Shield)

(31 ก.ค. 2557) พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….

(31 ก.ค. 2557) ระเบียบวาระประชุมสมาชิกสัญจร กรกฎาคม 2557 (1-3 ส.ค.57) และ รายงานประชุมสมาชิก เดือน มิถุนายน 2557

(29 ก.ค. 2557) การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

(17 ก.ค. 2557) !!อัพเดท!! กำหนดการเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร

(16 ก.ค. 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1

(16 ก.ค. 2557) งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

(14 ก.ค. 2557) เชิญสมาชิกสมาคมเข้าชมการแข่งขันชกมวยที่สนามมวยราชดำเนิน

(04 ก.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี

(02 ก.ค. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND TOURISTS RECEIVED BY ATTA’S MEMBERS A

(23 พ.ค. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND AS OF 20 May 2014

(02 พ.ค. 2557) ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

(28 เม.ย. 2557) STATISTICS INTERNATIONAL TOURISTS ARRIVING IN THAILAND AS OF 20 April 2014

1 39 40 41 42 43