ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News > (04 ก.ย. 2556) เชิญท่านสมาชิกที่ทำทัวร์พระบรมมหาราชวัง (ประเภทสามัญ) ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งสถานีจอ

(04 ก.ย. 2556) เชิญท่านสมาชิกที่ทำทัวร์พระบรมมหาราชวัง (ประเภทสามัญ) ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการจัดตั้งสถานีจอ

เรียน ท่านสมาชิก (Active Member only)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด้วย กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรและสถานที่จอดของรถบริการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่งนักท่องเที่ยวบริเวณพระบรมมหาราชวังและพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร โดยได้ทำการศึกษาแผนพื่อกำหนดให้มีการจัดตั้งสถานีจอดรถโดยสารนักท่องเที่ยว ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (สายใต้เก่า) ฝั่งธนบุรี ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย

 

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีจอดรถโดยสารนักท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๑ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่ส่งมาด้วยแล้ว ๑ และโปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วส่งกลับไปยัง กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครฯ แฟ็กซ์ เบอร์ ๐๒-๒๒๗๖๑๒-๔ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อสำรองที่นั่งจำนวนจำกัด ประมาณ 40 ที่นั่งเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Reference From : –
Reference Website : –

กำหนดการประชุมหารือ.pdf (115448 kb)
ที่_กท_๑๒๐๗.doc.pdf (55458 kb)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมหารือ.doc (46592 kb)

Comments

comments