ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News > (12 ก.ย. 2556) เชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าฟังสัมมนา ในโครงการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 จัดโย นิด้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

(12 ก.ย. 2556) เชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าฟังสัมมนา ในโครงการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 จัดโย นิด้า ไม่มีค่าใช้จ่าย

เรียน ท่านสมาชิก

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่สนใจเข้าฟังสัมมนา ในโครงการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 จัดโย นิด้า ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 18 ก.ย. 2556 เวลา 12.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร. สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า ท่านที่สนใจโปรดส่งแบบตอบรับกลับไปยัง นิด้า กลับมาภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 โดยผ่านทาง
อีเมล์: nits.nida.tourismtalk@hotmail.com แฟกซ์ : 02-375-4222
เรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 


ชื่อโครงการ/แผนงาน  โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ การเสวนาวิชาการ Tourism Talkครั้งที่ 3
   
หลักการและเหตุผล  
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งด้าน                  การวิจัย สร้างสรรค์ พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าต่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งหลักสูตรของคณะการจัดการการท่องเที่ยว เน้นการเรียนการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้          เชิงบูรณาการในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีทักษะในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยวางแผน และตัดสินใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบุคลากรที่หน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมี         ความต้องการสูง

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มีบุคลากรที่มีทักษะ เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่มาก  แนวทางพัฒนาหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการด้วยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือการที่บุคคลเหล่านั้นสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อต่อยอดความคิด พัฒนากระบวนการ สร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นให้กับบุคคลอื่น เนื่องจากทุนมนุษย์มีบทบาททั้งในฐานะเป็นทั้งต้นทุนส่วนใหญ่ของการดำเนินกิจการและบทบาทในฐานะที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความเข้าใจในบทบาทและสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนา รวมทั้งการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายที่มีคุณภาพประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์แก่สังคมไทยต่อไปได้

ดังนั้นหนึ่งในภายใต้จุดมุ่งหมายของคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการระดับบัณฑิตศึกษา จึงเห็นสมควรตอบสนองต่อกิจกรรมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้วยการจัดเสวนาวิชาการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 เพื่อบริการความรู้สู่สังคม ด้วยการเชิญผู้มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ประสบความสำเร็จมาเสริมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับทุกภาคส่วน

   
วัตถุประสงค์โครงการ  
1.     เพื่อบริการความรู้สู่สังคม จากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการโดยตรง

2.       เพื่อสร้างกระบวนการต่อยอดความคิด พัฒนาทักษะ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

3.     เพื่อปรับระดับผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ให้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง

4.       เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

5.       เพื่อให้คุณค่าและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนในสถาบัน

   
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลผลิต   การเสวนาวิชาการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 เพื่อบริการความรู้สู่สังคม

ผลลัพธ์ (โปรดระบุความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดประกันคุณภาพ หรือยุทธศาสตร์ของศูนย์)

1.     การบริการความรู้สู่สังคม จากผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการโดยตรง

2.       การสร้างกระบวนการต่อยอดความคิด พัฒนาทักษะ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น

3.     การปรับระดับผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และเรื่องราวของศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ให้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง

4.       การเสริมสร้างเครือข่ายให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

5.       การให้คุณค่าและประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกภาคส่วนในสถาบัน

 
ขอบเขตโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา

สถานที่

 

กิจกรรม

 

วิทยากร

– นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน

– วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 12.00 – 16.30 น.

– ณ ห้องประชุม ดร. สมศักดิ์ และ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคาร      สยามบรมราชกุมารี

– บริการความรู้ สู่สังคม

(โปรดอ่านรายละเอียดกิจกรรมจากกำหนดการ)

– คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

   
กำหนดการ(ถ้ามี)  
วันพุธที่ 18 กันยายน 2556

12.00-13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนา พร้อมรับชมการแสดง

13.00-13.15 น. พิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ Tourism Talk ครั้งที่ 3

– กล่าวรายงานโครงการการเสวนาวิชาการ Tourism Talk ครั้งที่ 3 เพื่อบริการความรู้สู่สังคม

โดย อาจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

รักษาการคณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

       – กล่าวเปิดงาน

โดย ประธานในพิธี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

13.15-13.25 น. ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน

13.30-16.00 น. การเสวนาวิชาการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว วิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จ

ในโลกธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ

Reference From :

Reference Website : –

โครงการ_Tourism_Talk_ครั้งที่_3.doc (105735 kb)
ใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ_Tourism_Talk_ครั้งที่_2.doc (105472 kb)

Comments

comments