ข้อมูลขั้นตอนและหลักเกณฑ์การร่วมโครงการ กำลังใจ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ข้อมูลขั้นตอนและหลักเกณฑ์การร่วมโครงการ กำลังใจ

ข้อมูลขั้นตอนและหลักเกณฑ์การร่วมโครงการ กำลังใจ

1. บริษัทนำเที่ยวต้องจดทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

2. บริษัทนำเที่ยวต้องสมัครแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยโดยต้องใช้หมายเลข TAX ID เดียวกันในการเปิดถุงเงินและเปิดบัญชีรับเงิน ซึ่งชื่อบัญชีที่ใช้ในการสมัครจะต้องตรงกับชื่อที่บริษัทนำเที่ยวจดทะเบียนไว้กับกรมการท่องเที่ยว และเปิดใช้โทรศัพท์จำนวน 3 หมายเลข หรือเท่ากับจำนวนรายการนำเที่ยวที่เสนอ (1 หมายเลขต่อ 1 รายการนำเที่ยว)

3. สมัครเข้าร่วมโครงการกำลังใจที่ www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในระหว่างวันที่ 10-25 กรกฎาคม 2563โดยกรอกเลขที่ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว เพื่อรับ Username และ Password จากนั้นสามารถกรอกข้อมูลรายการนำเที่ยว 2 วัน 1 คืนได้บริษัทละไม่เกิน 3 รายการ โดยแต่ละรายการจะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ของบัญชีถุงเงิน หนึ่งหมายเลขต่อหนึ่งรายการนำเที่ยว ทั้งนี้ สามารถทยอยกรอกครั้งละหนึ่งรายการนำเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวได้

4. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของรายการนำเที่ยว ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการนำเที่ยวได้

5. เมื่อรายการนำเที่ยวผ่านการตรวจสอบ และบริษัทลงทะเบียนแอปพลิเคชั่นถุงเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะนำรายการนำเที่ยวบริษัทละไม่เกิน 3 รายการ ขึ้นเสนอใน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
ทั้งนี้ รายการนำเที่ยวดังกล่าว สามารถค้นหาได้ทั้งจากจังหวัดต้นทาง, จังหวัดปลายทาง หรือจังหวัดที่ตั้งของบริษัทนำเที่ยวได้

6. ในช่วงวันที่เดินทางจริง (ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2563) บริษัทนำเที่ยวจะต้องใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน สแกน QR Code ของแอปพลิเคชันเป๋าตังของคณะเดินทางทุกคน (อสม. รพ.สต. และ อสส.) เพื่อยืนยันพิกัดการเดินทางจำนวน 2 ครั้ง และใช้เป็นหลักฐานสำคัญประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
ครั้งที่ 1 สแกนก่อนรถบัส/รถตู้ ออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางในเช้าวันแรก
ครั้งที่ 2 สแกนก่อนรถบัส/รถตู้ ออกเดินทางกลับออกจากโรงแรมที่พักในวันที่สอง

7. บริษัทนำเที่ยวจะต้องเก็บหลักฐานการเดินทางของคณะในรูปแบบเอกสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถนำมาแสดงในกรณีที่ได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ ตามรายการดังนี้
– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
– รายการนำเที่ยว ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน
– สำเนาใบอนุญาตมัคคุเทศก์ / Job Order
– รายชื่อคณะเดินทาง อสม. รพ.สต. และ อสส. พร้อมสำเนาบัตร และประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
– ใบสรุปยืนยันผู้เข้าพัก ตามรายชื่อคณะเดินทางทั้งหมด ออกและรับรองโดยโรงแรมที่พัก
– รูปภาพหมู่ของทั้งคณะในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จำนวน 4 ภาพ.

Comments

comments