ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

เอกสารดาว์นโหลด จำนวน 3  ไฟล์   

1.ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562    

2.จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

3.รายงานกิจกรรม ปี 2562

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัด  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2562  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  30  กรกฎาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ  ห้องพาลาเดียม ฮอลล์  ชั้น 10  โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์  โฮเต็ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โทร.02-349-9999

 

ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมฯ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกจำนวน 1,663 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 416 ราย จึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ สมาคมฯได้ส่งรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2562 และงบดุลประจำปี 2562 มายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาประกอบการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯได้โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

QR code  : เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562                                   QR code : งบดุลปี2562

                                          

 

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments