รับสมัคร คณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > รับสมัคร คณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น

เรียน     ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด : รายละเอียดโครงการหลักสูตรฝึกอบรมคณะผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้วยสสปน. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน ร่วมร่างข้อเสนอสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในระยะสั้น โดยจัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และ เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ยกเว้นการกักบริเวณ หรือ Quarantine โดยจัดให้มีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมายดังนี้

  • Medical Control Leader (MC Leader) – เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
  • Medical Control Assistant (MC Assistant) – บริษัท DMC / PCO / PEO / EMC เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือลูกเรือ <<<ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ<https://www.surveymonkey.com/r/TICAMCAssistant>
  • International Visitor Assistant (IVA) – Tour Guide / พนักงานบริษัท DMC / PCO / PEO / EMC / Academia    <<<ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ <https://www.surveymonkey.com/r/TICAInternationalVisitorAssistant>

 

สำหรับ MC Assistant ควรเป็นเจ้าหน้าที่ระดับกลาง (แผนก Operations หรือ Program Coordinator) จากบริษัทฯและหากเป็นไปได้ควรมีผู้บริหารเข้ารับการอบรมด้วย เพื่อความเข้าใจและเตรียมความพร้อม เนื่องจากบริษัทฯจะเป็นฝ่ายประสานงานการเดินทางทั้งหมด

 

หากสมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น MC Assistant หรือ IVA สามารถลงทะเบียนได้ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ฝึกอบรม และได้รับใบประกาศนียบัตร ในการเตรียมความพร้อมรองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ตามรายละเอียดโครงการดังแนบ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Comments

comments