งานประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > งานประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 14 วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่แนบมาด้วย      1.วาระการประชุม     2.แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม   3.จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน 2563

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ โทร. 02688-1000

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธนพัฒน์  มหาพาณิชย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธฺและพัฒนาธุรกิจ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC )  มาแนะนำสถาบันฯและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Arbitration Dispute Resolution)  ระหว่างเวลา 11.15 – 11.45 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางส่งเสริมการตลาดต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ในส่วนผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 650 บาท) หากสมาชิกท่านใดประสงค์เข้าร่วม โปรดส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯทางอีเมล info@atta.or.th เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
_________
จดหมายเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563

วาระประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน 2563

Comments

comments