ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรื่อง   ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรียน   ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1) ใบตอบรับ

2) แผนที่สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคม โรงแรมไทย (THA) ได้กาหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.(THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT).โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ชื่องาน                   การแข่งขันกอล์ฟประเพณี THA / ATTA / TAT ครั้งที่ 63

วันแข่งขัน             วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

สถานที่                  สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ลาดกระบัง

ลงทะเบียน           เวลา 10.30

SHOT GUN        เวลา 12.00 .

ค่าใช้จ่าย กรีนฟี, แคดดี้, อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ 1,700 บาท (รวม Vat7%)

หากชาระเงินภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 จ่ายเพียงท่านละ 1,500 บาท (รวมVat 7 %)

 

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : member@atta.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

และสมาคมฯ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนาของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  1. คุณรัตน์สุดา หงษ์ฟ้อน โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 16

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชิต ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ
____________________________________________

ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี-ครังที่-63

Comments

comments