การยื่นเอกสาร มายังสมาคมฯ ขอเบิก ใน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > การยื่นเอกสาร มายังสมาคมฯ ขอเบิก ใน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat)

เรียน     ท่านสมาชิกสามัญ

เอกสารดาว์นโหลด : 1) Expat Letter   2) แบบฟอร์ม  3)แบบฟอร์ม Expat

สืบเนื่องจากนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีความประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า กลุ่ม Expat รวมถึงครอบครัวของผู้เดินทาง โดยสนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อกระตุ้นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการฯดังกล่าว ซึ่งททท.ได้มีแคมเปญสนับสนุนท่านสมาชิกฯ ร่วมดำเนินรายการนำเที่ยวสำหรับกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) ระหว่างวันที่ 11 กันยายน 30 พฤศจิกายน 2563 โดยมีงบประมาณสนับสนุน (Cash Back) ตามจำนวนที่ขายได้จริงในวงเงิน 2,000,000.- บาท  (สองล้านบาท) จำนวนรวม 2,000  คน   โดยจะจ่ายให้กับสมาชิก จำนวน 1,000 บาทต่อนักท่องเที่ยว 1 คน ต่อ 1 รายการนำเที่ยว ในระยะเวลาที่กำหนด(ไม่จำกัดสิทธิ์จำนวนครั้งในการท่องเที่ยว) ทั้งนี้ ต้องเป็นรายการนำเที่ยว 2 วัน 1 คืนขึ้นไป ท่านสมาชิกฯที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนมายังสมาคมฯ ทางอีเมล info@atta.or.th โดยการเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

***หากท่านสมาชิกที่ได้ มีการจัดรายการนำเที่ยวที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  เรียบร้อยแล้ว  สามารถรวบรวมเอกสาร ส่งมายังสมาคมฯ ด้วยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนจบโครงการ เพื่อสมาคมฯจะรวบรวมนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป***

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments