คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 : คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมี คุณสุรวัช อัครวรมาศ อุปนายก, ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล เลขาธิการ, คุณยุทธนา เหล็กเพ็ชร กรรมการกลาง, คุณจำเริญ วิศวชัยพันธ์ กรรมการกลาง, คุณชรินทร์ ฟามฟู่ กรรมการกลาง และ คุณเชิดศักดิ์ ดาวแก้ว กรรมการกลาง เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและสนับสนุนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 22 มณฑลจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างสูง หรือ 150 วัน ให้สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

Comments

comments