ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat)

เรียน      ท่านสมาชิกสามัญ
เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย (Expat)

เอกสารดาว์นโหลด : 1. จดหมาย Expat รอบสอง

2.แบบฟอร์มขอเบิก Expat ( Dec 20 – Jan 21 )

สืบเนื่องจากนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่มีความประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า กลุ่ม Expat รวมถึงครอบครัวของผู้เดินทาง โดยสนับสนุนให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทดแทนการเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศไทยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อกระตุ้นรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศ

 

ทั้งนี้ สมาคมฯใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ในโครงการดังกล่าว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีแคมเปญสนับสนุนท่านสมาชิก ร่วมดำเนินรายการนำเที่ยวในกลุ่ม เอ็กซ์แพท ช่วงเดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม  2564  จะมีค่าสนับสนุน(Cash Back) ให้กับสมาชิก จำนวน 1,000.- บาทต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคน ตามจำนวนที่ขายได้จริงในวงเงิน 1,000,000.- บาท  ( หนึ่งล้านบาท ) จำนวนรวม 1,000  คน   โดยในรายการนำเที่ยวจะต้องค้างคืนหนึ่งคืนขึ้นไป      ท่านสมาชิกสามารถนำเอกสารประกอบการขอรับสนับสนุนส่งมายังสมาคมฯ เมื่อเสร็จสิ้นในรายการนำเที่ยวทุกๆ วันพุธ เพื่อนำส่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละสัปดาห์และขอสงวนสิทฺธิ์ปิดรับกรณีครบตามจำนวนหนึ่งพันคนก่อนสิ้นระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้การเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Comments

comments