ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -26 ธันวาคม 2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2563 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 -26 ธันวาคม 2563

เรียน       ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด : 1)จดหมายเชิญประชุม  2)แบบตอบรับประชุม  3)กำหนดการ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)    ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกสัญจรและพาสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 24 -26 ธันวาคม 2563  จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่จัดประชุม สัมมนา  พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่1/2563  การเดินทางครั้งนี้จะเดินทางไปและกลับด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์   กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเดินทางจำนวน 65 ท่าน บริษัทละ 1 ท่าน  มีค่าใช้จ่าย  1,900 บาท/ท่าน (รวมค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมเดินทางในครั้งนี้      กรุณาส่งใบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯ  ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail: info@atta.or.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 2563 และชำระค่าเดินทางภายในวันศุกร์ที 18 ธันวาคม ก่อนเวลา 12.00 น. อนึ่งขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง  ติดต่อผู้ประสานงาน   โทร. 02-237-6046-8  คุณบุญฤทธิ์ ต่อ 22  หรือ  คุณอนัญพร ต่อ 20

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว


จดหมายเชิญสมาชิกประชุมสัญจร

กำหนดการประชุมสมาชิกสัญจร จ เชียงใหม่

แบบตอบรับประชุมสมาชิกสัญจร

Comments

comments