เข้าร่วมประชุมการหารือมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > Activities in Thailand > เข้าร่วมประชุมการหารือมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

วันที่ 11 มกราคม 2564 คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ
เข้าร่วมประชุมการหารือมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ต่อ
คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คุณยุทธศัดดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหาร
ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ได้เข้าพบพร้อมกันสมาคมฯ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เสนอมาตรการขอเยียวยา ดังนี้

1. มาตรการพักชำระหนี้ โดยขอพักชำระหนี้ของผู้ที่มีหนี้คงเหลือเดิมกับสถาบันการเงิน ขอให้พร้อมทั้งพักการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 1 ปี

2. มาตรการสนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 หรือ โครงการ Co-payment ของภาครัฐ เพื่อรักษาการจ้างงานเดิมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกแห่งทั่วประเทศให้สามารถรักษาพนักงานเดิมต่อไปได้ โดย  ที่รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างร้อยละ 50 ของอัตราเงินเดือนที่จ้าง

3. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) โดยขอสนับสนุนผลักดัน มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ของธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.)  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่  ภาคธุรกิจท่องเที่ยวผ่านธนาคารพาณิชย์ ในการขอวงเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ  โดยให้อนุมัติปล่อยสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 20  ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 2% โดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้วให้แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำผ่อนชำระกับธนาคารพาณิชย์ ขอให้บสย.หรือขอให้รัฐบาลเป็นผู้จัดตั้งกองทุนค้ำประกัน และไม่จำกัดสิทธิสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท

4. มาตรการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววงเงิน 1 แสนล้านบาท โดยร่วมลงทุนแต่ละกิจการ 7 ปี และเปิดสิทธิซื้อคืนได้ในผลตอบแทน 1% ต่อปี

Comments

comments