ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)

เรียน  ท่านสมาชิก

 

สมาคมใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมการท่องเที่ยวได้มีประกาศจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้เขต 1 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดสงขลารวมอยู่ด้วย รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ดังแนบ โดยมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ การขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว รวมทั้ง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในเขตจังหวัดที่กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ

 

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยวจึงได้มีประกาศจัดตั้งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่) ซึ่งเป็นสาขาย่อยของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ทั้งนี้ สำนักงานย่อยหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 151/38 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7485-6005-6

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email:   info@atta.or.th

Website :   http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :    ATTA Thailand

Line Official :   @attathailand

Comments

comments