การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญทุกท่าน
เอกสารดาว์นโหลด :  1.   Update กรรมการบริหารหรือผู้บริหารใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
2. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อกรรมการหรือระดับบริหารเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ( ATTA )  จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563  ในวันพฤหัสบดีที่  25  มีนาคม  2564  ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม  ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคเลีย์ ประตูน้ำ  กรุงเทพฯ

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จะมีวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี  2564 – 2565 ซึ่งได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ตามข้อบังคับของสมาคมฯ ในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 34  โดยที่สมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้  1  เสียง  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน  1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้ให้ไว้กับสมาคมฯเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นได้

เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม  สมาคมฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิก (ประเภทสามัญ) แต่ละรายช่วยดำเนินการ ดังนี้

  1. กรุณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนบริษัทของท่านที่สามารถกระทำการแทนบริษัทได้นั้นว่ายังคงเป็นบุคคลเดิมหรือไม่
  2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า “ สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ ไว้เพื่อออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ” กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของนิติบุคคลนั้นๆ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสิทธิ์ในการออกเสียงการเลือกตั้งหรือ สมัครเข้ารับเลือกตั้ง หากรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนที่สมาชิกได้จดทะเบียนไว้กับสมาคมฯได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบางท่านที่ให้ไว้กับสมาคมฯ  กรุณากรอกรายชื่อตัวแทนสูงสุดเพียง  ท่าน ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ข้อมูลและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ  และต้องส่งแบบฟอร์มฉบับจริงกลับมายังสมาคมฯ   ภายในวันที่  16  มีนาคม  2564
  3. เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ กรุณาส่งสำเนาหนังสือรับรอง ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  ฉบับล่าสุดกลับมายังสมาคมฯ   ภายในวันที่  16  มีนาคม  2564  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ถูกต้อง

ดังนั้น สมาคมฯ ขอให้ท่านโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน   สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th

Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

 

Comments

comments