ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 จังหวัดเชียงใหม่ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 จังหวัดเชียงใหม่

เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  กำหนดการเดินทาง 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

  1. แบบตอบรับ

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2564 และพาสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 21 -23 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่จัดประชุม สัมมนา พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมประชุมสมาชิกสัญจรครั้งที่ 1/2564 การเดินทางครั้งนี้จะเดินทางไปและกลับด้วยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์  กำหนดให้ผู้เข้าร่วมเดินทางจำนวน 65 ท่าน บริษัทละ 1 ท่าน มีค่าใช้จ่าย 1,900 บาท/ท่าน (รวมค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากสมาชิกท่านใดสนใจร่วมเดินทางในครั้งนี้ กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@atta.or.th  ภายในวันพุธที่  17 กุมภาพันธ์ 2564  และชำระค่าเดินทางภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนเวลา 12.00 น. อนึ่งขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมเดินทาง  ติดต่อผู้ประสานงาน โทร.02-237-6046-8  คุณรัตน์สุดา ต่อ 16 หรือ คุณบุญฤทธิ์ ต่อ 22

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวิชิต  ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

 

Comments

comments