เชิญท่านสมาชิกโปรด Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2021-2022 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism News > เชิญท่านสมาชิกโปรด Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2021-2022

เรื่อง     เชิญท่านสมาชิกโปรด Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2021-2022

 

เรียน     ท่านสมาชิก

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำหนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2564-2565  จำนวน 2,000 เล่ม  (แจกสมาชิก 1,700 เล่ม  และแจกองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอีก 300  เล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งสายการบิน สถานทูต องค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านโปรดกรอกรายละเอียดในการ Update ข้อมูลของบริษัทท่าน (โปรดพิมพ์ข้อมูลให้ชัดเจนแทนการเขียนด้วยลายมือและกรุณานำส่งรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ติดต่อได้ เพื่อให้มีเนื้อหาครบ และถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดในการจัดพิมพ์หนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2564-2565 

 

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำหนังสือ ATTA Directory ประจำปี ตลอดมา และโปรดส่งข้อมูลพร้อมรูปถ่ายของ Contact Person กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  โทรสาร 0-2237-6045

E-mail: member@atta.or.th

เอกสารดาว์นโหลด : แบบฟอร์ม Update form for ATTA Directory 2021-2022

***   กรณีสมาคมฯ ไม่ได้รับแบบตอบรับการ Update ข้อมูลจากท่านภายในกำหนด สมาคมฯ จะนำข้อมูลเดิมจัดส่งให้ทางโรงพิมพ์เรียงพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป  ***

 

ผู้ประสานงาน  1) คุณกชพรรณ  วันทนันกิจ  โทร. 0-2237-6046-8 ต่อ 24

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ


นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments