รายงาน ผลกระทบโควิดด้านแรงงานภาคการท่องเที่ยว | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > รายงาน ผลกระทบโควิดด้านแรงงานภาคการท่องเที่ยว

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ครั้งที่ 17 ในวันพฤหัสที่  24 พฤศจิกายน  2565 ระหว่างเวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรม เอเซีย  ราชเทวี กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สมาคมฯขอส่งรายงานการบรรยาย ของ ศาสตราจารย์ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในหัวข้อ  ผลกระทบโควิดด้านแรงงานภาคการท่องเที่ยว  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

โปรด ดาวน์โหลด  https://drive.google.com/file/d/16z8gDrkQARu18XexihVbZ2yaOV6RecLH/view?usp=sharing

 

Comments

comments