โปรด Update รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > โปรด Update รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียน ท่านสมาชิกสามัญทุกท่าน

ด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมัยที่ 39 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จะมีวาระพิเศษคือวาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 40 ชุดใหม่ประจำปี 2566 – 2567 ซึ่งตามข้อบังคับสมาคมฯ ในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ่ ข้อ 34 สมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้ให้ไว้กับสมาคมฯเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นได้เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้องและสมบูรณ์รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม สมาคมฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิก (ประเภทสามัญ) แต่ละรายช่วยดำเนินการดังนี้

1. กรุณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนบริษัทของท่านที่สามารถกระทำการแทนบริษัทได้นั้นว่ายังคงเป็นบุคคลเดิมหรือไม่

2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า “ สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ ไว้เพื่อออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครเข้ารับเลือกตั้ง ” กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนของนิติบุคคลนั้นๆ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสิทธิ์ในการออกเสียงการเลือกตั้ง
หรือ สมัครเข้ารับเลือกตั้ง หากรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนที่สมาชิกได้จดทะเบียนไว้กับสมาคมฯได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบางท่านที่ให้ไว้กับสมาคมฯ กรุณากรอกรายชื่อตัวแทนสูงสุดเพียง 3 ท่าน ลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ข้อมูลและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ และต้องส่งแบบฟอร์มฉบับจริงกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2566

3. เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ กรุณาส่งสำเนาหนังสือรับรอง ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ถูกต้อง

ดังนั้น สมาคมฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน หากท่านเพิกเฉยอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ท้ายสุดนี้สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านสมาชิกด้วยการมาเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

Download

แบบฟอร์ม Update  https://drive.google.com/drive/folders/1LZZKu5cKuQ9Jmp2RnhlLlIQw6qmMkS4j?usp=sharing

Comments

comments