ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรียน       ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 – 12.00  ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม  ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท  ประตูน้ำ กรุงเทพฯ   เนื่องจากวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง และการประชุมใหญ่ครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้ามาบริหารสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 40 ประจำปี 2566 – 2567   มีวาระ 2 ปี   ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด

ทั้งนี้สมาคมฯจะจัดส่งรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2565 และงบดุลประจำปี 2565  มายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาต่อไป

อนึ่ง  สมาคมฯใคร่ขอเชิญท่านสมาชิก โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวท่านเอง  หรือหากท่านติดภารกิจจำเป็น โปรดให้ตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแทนท่าน  โดยขอให้นำบัตรประชาชน ติดตัวไปด้วย

ลิ้งก์ลงทะเบียน  https://forms.gle/AmwZotPPoVZgjBxx6

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

นายกสมาคมฯ

**************

Comments

comments