ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เรียน    ท่านสมาชิกสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  กำหนดจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566  เวลา 9.00 – 12.00  น.  ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม  ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท  ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้จะมีวาระพิเศษคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปี  2566 –  2567       ในโอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอเชิญสมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะส่งทีมเข้าสมัครเพื่อการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  นายกสมาคมฯ    เลขาธิการ     เหรัญญิก     ประชาสัมพันธ์    นายทะเบียน     ปฏิคม         ตำแหน่งละ  1 คน   และตำแหน่งอุปนายก   6   คน     รวมเป็น  12   ตำแหน่ง   ที่จะต้องได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ในส่วนตำแหน่ง  กรรมการกลาง  คณะกรรมการสมาคมฯสามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ในภายหลังจากที่ได้รับการเลือกตั้งแล้ว     ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งได้ไม่เกิน 13 คน 

 ดังนั้น  ท่านสมาชิกสามัญที่จะลงสมัครเพื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้โปรดให้รายชื่อทีมของท่านพร้อมแจ้งนโยบายการบริหาร มายังสมาคมฯ   ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เพื่อที่สมาคมฯ  จะช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกสามัญ  พร้อมทั้งจะจัดเวทีให้ทีมของท่านได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารสมาคมฯและแนะนำกรรมการ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อหนึ่งทีม  ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  อีกด้วย   

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

นายกสมาคมฯ

 

Comments

comments