ACTIVITY OF MONTH
ATTA > Tourism News > ททท. ส่งเสริมพลังผู้ประกอบการ จัด ๑๕ สัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๔

17-08-2011 : ททท. ส่งเสริมผู้ประกอบการ จัด ๑๕ สัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๔
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมจัดโครงการอบรมสัมมนาด้านการตลาดท่องเที่ยวประจำปี ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน –สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานสำคัญด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ประกอบการและองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีความสนใจที่จะก้าวขึ้นเป็นนักการตลาด

มืออาชีพ ทั้งนี้ ททท.ได้ออกแบบในแต่ละหลักสูตรให้มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ โครงการ ประกอบด้วยโครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสมัยใหม่สำหรับเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดเชียงราย โครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวสำหรับเมืองท่องเที่ยวรอง จัดใน ๕ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดชุมพร จังหวัดตาก และจังหวัดเลย

และเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องดิจิตอล จึงได้มีโครงการอบรมการตลาดท่องเที่ยวออนไลน์จัดใน ๔ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งโครงการสัมมนาการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพตลาดต่างประเทศประกอบด้วย ตลาดเกาหลีและสหรัฐอเมริกา ที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนการอบรมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๕ ครั้ง และประมาณการผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐ คน

ททท. เชื่อว่าภายหลังการอบรมสัมมนา จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจได้มีความเข้าใจตลาดมากขึ้น เห็นโอกาสในความสำเร็จและสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการทำตลาดเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments