เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน  2563 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกประจำเดือน มิถุนายน  2563

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ( ATTA )  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38  ครั้งที่  12   

ในวันพุธที่  24   มิถุนายน  2563   ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00   น.    

ณ ห้องบอลรูม     ชั้น 11 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ  ถ.ดำรงรักษ์     กรุงเทพมหานคร    


ดาวน์โหลดเอกสาร 

  1. เอกสารประกอบการประชุม มิถุนายน

2.   SME BANK (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)

Comments

comments