ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ New Product Experiential Learning Trip | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ New Product Experiential Learning Trip

เรียน  ท่านสมาชิกสามัญ  ผู้ทรงเกียรติ

เอกสารดาว์นโหลด :  1. แบบตอบรับ   2. กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่1. 3.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่2.

4.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่3.  5.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่4.  6.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่5.

7.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่6.  8.กำหนดการเดินทาง เส้นทางที่7.

เนื่องด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  โดยกองตลาดอเมริกาและกองตลาดยุโรป
จัดโครงการ New Product Experiential Learning Trip สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย (Inbound Travel Agent)

สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกสามัญ ( ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ) เข้าร่วมศึกษาเส้นทาง โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้

 1. วันที่ 9-12  มีนาคม 2563  (4 วัน 3  คืน)  จำนวน 2 เส้นทาง
  1) เชียงใหม่- ลำปาง
  2) ภูเก็ต-พังงา
 2. วันที่ 23-26  มีนาคม  2563  (4 วัน 3 คืน)  จำนวน 5 เส้นทาง
  1) พัทยา-ระยอง-จันทบุรี
  2) เพชรบุรี-หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
  3) กระบี่-ตรัง
  4) หาดใหญ่-พัทลุง
  5) เชียงราย-พะเยา

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท Inbound Travel Agent ( ตลาดยุโรป อเมริกา แคนาดา และ ละตินอเมริกา ) ที่จดทะเบียนถูกต้องและมีที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย กรุณาแนบสำเนาในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เดินทาง
 2. กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1คน/บริษัท/1 เส้นทาง จำนวนเส้นทางละ 20 คน โดยพิจารณาจากลำดับการสมัคร (First come first serve basis)
 3. ททท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามโปรแกรมที่ ททท. กำหนด ประกอบด้วย ค่าที่พัก

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าบริหารการจัดการภาคพื้นดิน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง)

 1. เนื่องจากการจัดโครงการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประสานงานล่วงหน้าและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังวันที่ 6 มีนาคม 2563 ททท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ท่านและบริษัทของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของ ททท.

 1. หากท่านได้รับ Email  ตอบกลับจาก ททท. ถือเป็นการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ท่านสมาชิกสามัญ ที่สนใจโปรดตอบรับในแบบฟอร์มออนไลน์ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทร ไปยัง ททท.  02 – 250 -5500  ต่อ  1295 – 1299  กองตลาดอเมริกา และ กองตลาดยุโรป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments