ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T) | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรื่อง       ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.Thai.Travel.Industry.Tournament.(T.T.I.T)

เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1) ใบตอบรับ   2) แผนที่สนามกอล์ฟเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ  ถ.ศาลายา

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) ได้กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี.3.หน่วยงาน.(THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT).โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่องาน                   การแข่งขันกอล์ฟประเพณี  ATTA / TAT / THA ครั้งที่ 61

วันแข่งขัน             วันพฤหัสบดีที่  12  มีนาคม  2563

สถานที่                  สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ถ.ศาลายา

ลงทะเบียน           เวลา  10.30 

SHOT GUN         เวลา  12.00  น.

ค่าใช้จ่าย               กรีนฟี, แคดดี้, อาหารกลางวันและงานเลี้ยงตอนเย็น ท่านละ 1,600 บาท

(รวม Vat7%)

หากชำระเงินภายในวันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2563 จ่ายเพียงท่านละ 1,400 บาท (รวม Vat 7 %)

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail : attaedu@atta.or.th  ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563

และสมาคมฯ ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ โปรดนำของรางวัลมาเพื่อจับฉลากร่วมกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

—–ส่งทางอีเมล์—-

( นายวิชิต  ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1.) คุณสิรินพร      นทีสรรพวุฒิ        โทร.0-2237-6046-8  ต่อ 14

2.) คุณรัตน์สุดา     หงษ์ฟ้อน             โทร.0-2237-6046- 8 ต่อ 16

Comments

comments