ประชาสัมพันธ์จาก อพท. – แนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน สำหรับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์จาก อพท. – แนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน สำหรับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เรียน      ท่านสมาชิก

 

ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินโครงการคิดถึงชุมชน อพท.ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ทำให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนกว่า 60 ชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินโครงการฯดังกล่าว อพท.พบว่ายังมีบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์บางส่วนที่ยังขาดความเข้าใจในข้อกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 51

 

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย อพท.จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกบริษัทนำเที่ยวทราบและปฏิบัติตามข้อกฎหมายมาตรา 51 ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด โดยขอความอนุเคราะห์ประสานวางแผนโปรแกรมนำเที่ยวที่ผนวกกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านกลุ่มท่องเที่ยวของชุมชน และใช้บริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นของชุมชน โดยมัคคุเทศก์ของบริษัทยังคงสามารถร่วมทำหน้าที่สร้างประสบการณ์อันดีให้กับนักท่องเที่ยวร่วมกับมัคคุเทศก์ชุมชนได้ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้กับชุมชนในฐานะผู้ดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยว

1747_อพท.ขอประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————–ATTA——————–
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500

THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email:   info@atta.or.th

Website :http://www.atta.or.th

Comments

comments