ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ และประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ และประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง
เรียน ท่านสมาชิก
 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ขอส่งระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ และประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีและการส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) และแบบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) พ.ศ.2563 มายังท่านสมาชิกผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว เพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้   
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments