เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > About Thailand > เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เพื่อความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
ณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์หารือกับดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้บริหาร
ในแนวทางให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น องค์กรจัดสอบตรวจประเมินและรับรองสมรรถนะ บุคลากรการท่องเที่ยว ( Certified Body ) เพื่อความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุน ภารกิจหลักของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ

Comments

comments