ATTA จัดอบรม AI For Tourism: ChatGPT | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA จัดอบรม AI For Tourism: ChatGPT

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 สมาคมฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ AI For Tourism: ChatGPT ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิเวก สัจเดว มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยเน้นการให้ความรู้และ Workshop ฝึกใช้งานจริง

ดูเพิ่มเติมที่: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876051487892572&type=3

Comments

comments