ATTA ประชุมหารือร่วม TCEB | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ATTA ประชุมหารือร่วม TCEB

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และกรรมการ ให้การต้อนรับทีมงาน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ณ สำนักงานใหญ่ ATTA ทั้งนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อโอกาสในการร่วมงานกันในอนาคต

Comments

comments