กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา ๑๒ (๑) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลด กฎกระทรวงกฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12(1)

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียวเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561

2. ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยได้มีกฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ตามมาตรา 12(1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ.2561 สำหรับคนต่างด้าวผู้มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดฯ ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2562

กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯทราบ ตามรายละเอียดที่ส่งมานี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments