กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ กก ๐๒๑๐ / ๑๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

Comments

comments