“กรมท่าอากาศยาน” เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > “กรมท่าอากาศยาน” เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)

“กรมท่าอากาศยาน” เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้ระบบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS)

 

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการบินพลเรือน ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าสำหรับกรมท่าอากาศยานโดยอ้างอิงตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 87 ว่าด้วยการอำนวยความสะดวกเพื่อตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า ข้อ 2 (1) ซึ่งกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ดำเนินการสนามบินอนุญาตจัดให้มีระบบข้อมูลการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า เพื่อรับข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า และข้อมูลผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยานล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น

กรมท่าอากาศยานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินกิจการท่าอากาศยานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 28 แห่ง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบบริการข้อมูลการตรวจและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System ; APPS) ซึ่งเป็นระบบการรับ – ส่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าของผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า – ขาออก และผู้โดยสารเปลี่ยนลำและผ่านลำที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นต้น สำหรับระบบ APPS นี้จะช่วยคัดกรองผู้โดยสาร Black List ที่ปะปนอยู่กับผู้โดยสารทั่วไป ไม่ให้เดินทางผ่านเข้ามาหรือออกจากประเทศ ตั้งแต่ในขณะที่ผู้โดยสารเช็คอินกับสายการบิน ซึ่งถือเป็นระบบที่เป็นประโยชน์กับหลายหน่วยงานของประเทศไทย ที่สามารถช่วยให้ทุกการเดินทางของผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ในเริ่มแรกกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการในท่าอากาศยานที่มีระบบ C.I.Q (Customs Immigration Quarantine) ก่อน คือ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมร่วมกับค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ในอัตรา 35 บาทต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน ต่อเที่ยว โดยเรียกเก็บจากผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้โดยสารขาเข้าประเทศ ผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) และผู้โดยสารผ่านลำ (Transit Passenger) คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 หรือเมื่อระบบมีความพร้อม จากนั้นจะดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าว ที่ท่าอากาศยานซึ่งมีผู้โดยสารระหว่างประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยานที่ประกาศเป็นสนามบินศุลกากรที่เหลืออีก 15 แห่ง ต่อไป

 

updated: 22 ก.พ. 2559 เวลา 11:00:54 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Comments

comments