กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2559

ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาเห็นว่าโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสมาคม

จึงขอเรียนเชิญสมาคมท่านเข้าร่วมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 2559

โดยขอได้โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการประเมินตามส่งที่ส่งมาด้วย มาที่กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ภายใน 30 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 5475970 , 02 151 1050 หรือ02 564 3002-9 ต่อ 3189

หรือ Email : association3187@gmail.com หรือ Email : pimnantana@gmail.c

เอกสาร 4 A เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2 เอกสารแนบ 3 เอกสารแนบ 4 B เอกสารแนบ 4 C เอกสารแนบ 5 ครุฑขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ปี 59

 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

ส่วนพัฒนาสถาบันการค้า

563 ถนน นนทบุรี

ต.ทาทราย อ.เมือง

นนทบุรี  11000

โทร.0 2547 5970

โทรสาร 0 2547 5971

e-mail : association3187@gmail.com

Comments

comments