การทำบัตร TRANSFER-MAN ประจำปี 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การทำบัตร TRANSFER-MAN ประจำปี 2567

เรียน ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดให้จัดทำบัตรประจำตัว TRANSFER-MAN ประจำปี 2567 สำหรับตัวแทนของบริษัทสมาชิกที่ไม่ได้เป็นมัคคุเทศก์ เช่น แอร์พอร์ตเรฟ เจ้าหน้าที่บริษัท หรือพนักงานขับรถ สามารถยื่นเรื่องขอทำบัตรประจำตัว TRANSFER-MAN ประจำปี 2567 เพื่อใช้ในการแลกบัตรรักษาความปลอดภัย เข้าพื้นที่ควบคุมบริเวณชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า (ประตู 3 – 10) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ที่ประสงค์จะทำบัตร TRANSFER-MAN ประจำปี 2567 โปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและนำมายื่นด้วยตนเอง พร้อมกับถ่ายรูปติดบัตรได้ที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สำนักงานใหญ่ เพื่อที่จะรับบัตรได้ทันที

รายละเอียดการทำบัตร TRANSFER-MAN: https://www.atta.or.th/transfer-man2024/

Comments

comments