การนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > การนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง       การนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ตามมติที่ประชุมเพื่อหารือถึงผลกระทบจากกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าที่มีต่อการท่องเที่ยว เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการประชุมได้มีข้อสั่งการให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการแจ้งผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวทราบถึงการนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นของต้องห้ามในการนำเข้ามาตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นั้น

ในการนี้ กรมการท่องเที่ยว จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว ได้ทราบถึงมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น

Comments

comments