การประชุมสมาชิกประจําเดือนธันวาคม 2566 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > การประชุมสมาชิกประจําเดือนธันวาคม 2566

เรียน ท่านสมาชิก

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กําหนดจัดประชุมสมาชิกประจําเดือนธันวาคม 2566 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 9 ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ระหว่าง เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารจัดงาน Dinner Theater สยามอะเมซิ่งพาร์ค กรุงเทพฯ 02 105 4294 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจสร้างและกระจายรายได้ให้กับประเทศในโอกาสต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอรับจํานวน 150 ท่าน โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์ กลับมายังสมาคมฯ ที่ Link: https://forms.gle/MpLnNBTvd4M4NH2U6

Comments

comments