การออกใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การออกใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER)

การออกใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER)

เรื่อง          การออกใบสั่งงานมัคคุเทศก์  (JOB ORDER)

เรียน          ท่านสมาชิกสามัญ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบาลจะดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และต้องการทราบจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทย  และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย  โดยมอบหมายให้สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จัดทำใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (JOB ORDER)  เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวดำเนินการแจ้งข้อมูลในแบบใบสั่งงานดังกล่าวให้ครบถ้วน  โดยแจ้งทางเว็บไซด์ของกรมการท่องเที่ยว  ก่อนการเดินทางตามรายการนำเที่ยวไม่น้อยกว่า 1 วัน  ซึ่งจนถึงปัจจุบันอยู่ในช่วงทดลองใช้งานผ่านระบบอิเล็คโทนิคส์ของฝ่ายทะเบียนเป็นเวลา 45 วัน มาแล้วนั้น

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม เกี่ยวกับผลการปฏิบัติการจัดทำใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order)    โดยส่งกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail :info@www.atta.or.th   เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อภาครัฐต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายเจริญ  วังอนานนท์

นายกสมาคมฯ

————————-ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower

10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500   THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8

Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Comments

comments