กำหนดรถต่างชาติ ข้ามแดนใช้ในไทย อยู่ห้ามเกิน 30 วัน เกิน 9 ที่นั่งไม่ได้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > กำหนดรถต่างชาติ ข้ามแดนใช้ในไทย อยู่ห้ามเกิน 30 วัน เกิน 9 ที่นั่งไม่ได้

กำหนดรถต่างชาติ ข้ามแดนใช้ในไทย อยู่ห้ามเกิน 30 วัน เกิน 9 ที่นั่งไม่ได้

EyWwB5WU57MYnKOuYNsmlWGCpBKEiaEHlMliNbt562SxWq9yBGugle

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางในการรองรับรถข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราว ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง และอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน รอบปีไม่เกิน 60 วัน พร้อมแจ้งขออนุญาต อย่างน้อย 10 วันทำการ …

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยหลังจากหารือร่วมกับ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการท่องเที่ยว กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อกำหนดแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะนำรถจากประเทศที่ไม่มีความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศร่วมกับประเทศไทยข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

โดยผลจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ) รถยนต์บรรทุก (กระบะ) ที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ในส่วนของรถจักรยานยนต์และรถบ้าน (Motorhome) ไม่อนุญาตให้นำข้ามพรมแดนมาได้ โดยกำหนดให้สามารถนำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในรอบปีรวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน โดยต้องเป็นการยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยเท่านั้น และต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรที่จะนำรถเข้า กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท

สำหรับเงื่อนไขการใช้รถในประเทศไทย สามารถใช้ได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรที่เข้ามา ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรอง มีสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย มีสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมฉบับแปล และต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ขนส่งทางบก กรมศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลของรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุญาตให้รถเข้าประเทศได้ และสามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย กรณีพบการกระทำความผิดของนักท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งข้อมูลการกระทำความผิดให้กรมการขนส่งทางบกบันทึกประวัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาไม่อนุญาตให้นำรถเข้าประเทศได้ต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวนำรถข้ามพรมแดน มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ให้แต่ละหน่วยงานซักซ้อมการทำงานและประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามร่างประกาศฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด

 

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 11 มี.ค. 2559 18:59

https://www.thairath.co.th/content/589480

Comments

comments