ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ต่อการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ต่อการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ

เรื่อง       ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ต่อการประชุมประจำเดือนของสมาคมฯ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ตามที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้มีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนนั้น  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานการจัดประชุม  และตรงตามความต้องการ อันเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกให้สูงที่สุด

ทางสมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ในการกรอกข้อมูล และข้อเสนอแนะลงในแบบสอบถามตามที่แนบนี้ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำเนินงานการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือนของสมาคมฯต่อไป  โดยสามารถส่งแบบสอบถามกลับมายังสมาคมฯได้ที่อีเมล info@www.atta.or.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02-237-6045

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

เอกสารแนบ : แบบสำรวจความคิดเห็น การจัดประชุมประจำเดือน

Comments

comments