ขอประชาสัมพันธ์มัคคุเทศก์ ขอให้มารายงานตัว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์มัคคุเทศก์ ขอให้มารายงานตัว

ด่วนที่สุด

เรียน       ท่านสมาชิก

เรื่อง        ขอให้มารายงานตัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย         ๑.สำเนาหนังสือสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง ที่ กก๐๔๐๓.๐๔๐๑/๒๔๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

๒.ตัวอย่างแบบายงานตัวมัคคุเทศก์ จำนวน ๑ แผ่น

ตามประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

 
dopoxetine without prescription
ท่านสมาชิกสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

โทร. 0 2219 4010-7 ต่อ 710

โทรสาร. 0 2214 2058

หรือติดตามข้อมูลข่าวสาร
กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

http://newdot2.samartmultimedia.com/subweb/content/6

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

7
How purchase lasix should I keep stored.
10

 

11-1 11-2

Comments

comments