ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” จังหวัดเพชรบุรี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” จังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง       ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” จังหวัดเพชรบุรี

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ตัวอย่างกำหนดการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ

 

ด้วย จังหวัดเพชรบุรี มีความหลากหลายของสินค้าทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก อาหาร วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องดิน การกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย การอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น จนกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานต้นแบบที่สำคัญสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนชาวไทย ซึ่งสามารถเข้ามาศึกษาดูงาน แล้วนำไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในพื้นที่ได้ด้วยตัวเอง นั้น

 

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวไทย ได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงจัดตั้งโครงการพระราชดำริขึ้นมากมายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี จึงเรียนมาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทาง “ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา” จังหวัดเพชรบุรี มายังผู้ประกอบการนำเที่ยว เพื่อพิจารณาจัดนำคณะนักท่องเที่ยว เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ ททท.สำนักงานเพชรบุรี ยินดีให้การสนับสนุนมอบของที่ระลึกแก่คณะเดินทางทุกท่าน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-471005-6
What is purchase lasix and how does it work (mechanism of action).
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ วังอนานนท์)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

1. กำหนดการเส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริฯ จ.เพชรบุรี

 

Comments

comments