ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ดาวน์โหลด  เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๒๔/๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่ นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ฝ่าฝืนคำสั่งของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง จึงขอแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวมายังท่านเพื่อทราบ

รายชื่อบริษัทที่ถูกเพิกถอน ดังนี้

  • บริษัท คราวน์ สีลม จำกัด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments