ขอเชิญชวน ท่านสมาชิก ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญชวน ท่านสมาชิก ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง       ขอเชิญชวน ท่านสมาชิก ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรียน      ท่านสมาชิก

สืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในแขวงอัตตะบือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทั้งในด้านการคมนาคมและการดำรงชีพ     ด้วยเหตุนี้ ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงขันทน์ ได้ฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้

  1. สถานเอกอัครราชทูตฯ บัญชีธนาคารกรุงเทพไทย จำกัด สาขานครหลวงเวียงจันทร์ ชื่อบัญชี Royal Thai Embassy – Donation เลขที่บัญชี 945-1-03-115-4  (สกุลบาท)  หรือสามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ +66 2354 6195- 6 ต่อ 111  หรือ  +856 21 214 581-3
  2. แขวงอัตตะปือ เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัย ได้แก่
  • บัญชีธนาคารการค้า เลขที่บัญชี  080110000058308001  (สกุลกีบ)
  • บัญชีธนาคารพัฒนาลาว เลขที่บัญชี  0301800100000004          (สกุลกีบ)
  • บัญชีธนาคารการค้า เลขที่บัญชี  080110100021371001  (สกุลดอลลาร์สหรัฐ)

ท่านสามารถติดต่อผู้ประสานงานของแขวงอัตตะปือ

  1. นายบุนทะมาลี หมั้นอานง หมายเลขโทรศัพท์  +856 20 9993 4099
  2. นายนางวัดถาวอน วงไช หมายเลขโทรศัพท์  +856 20 5564 3462
  3. นายสุลีพอน                    หมายเลขโทรศัพท์  +856 20 2345 4999

 

จึงเรียนเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468 Ext.11 or 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Page:  ATTA Thailand

Comments

comments