ขอเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร ขอเชิญท่านสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียน      ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 9.00 – 13.30  น.  ณ ห้องเมย์แฟร์  แกรนด์บอลรูม    ชั้น 11   โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์  โฮเต็ล ประตูน้ำ   กรุงเทพฯ  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1               เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2               รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วาระที่ 3               พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2561

วาระที่ 4               พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2561

วาระที่ 5               แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562  และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6               เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 38  ประจำปี 2562 – 2563

วาระที่ 7               เรื่องอื่นๆ

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป  ดังนี้

               09.00 น.  –  10.30 น.         ลงทะเบียน

               10.30 น.  –  11.30 น.          เริ่มเข้าวาระการประชุม

               11.30 น.  –  13.30 น.          ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

เนื่องจากวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง และการประชุมใหญ่ครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้ามาบริหารสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 38 ประจำปี 2562 – 2563   มีวาระ 2 ปี      ตามข้อบังคับของสมาคมฯ  การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด  ปัจจุบันสมาคมฯมีสมาชิกจำนวน  1,599 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน  400 ราย จึงจะครบองค์ประชุม

 

สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2561 และงบดุลประจำปี 2561 สมาคมฯจะจัดส่งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาต่อไป

 

อนึ่ง  สมาคมฯใคร่ขอเชิญท่านสมาชิก โปรดสละเวลาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวท่านเอง หรือหากท่านติดภารกิจจำเป็น โปรดให้ตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯเข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแทนท่าน โดยขอให้นำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

หมายเหตุ : สมาชิกสามัญ แต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ 1 เสียง  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่  ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสมาคมฯ  เท่านั้น  สมาชิกสามัญ ไม่สามารถมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้แก่ผู้อื่น

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Mobile: +6682 790 1981

Email: info@www.atta.or.th

Website: https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage:  ATTA Thailand

Comments

comments